Garantii

Teie aiamajal on 2-aastane tootegarantii, seina puitkomponentidele laieneb 5-aastane erigarantii (v.a. 19 mm seina puitkomponendid).

Täpsemad garantiitingimused on kirjeldatud allpool. Toote parandamine või asendamine garantiitähtajal ei too kaasa garantiitähtaja pikenemist ega uue kestvusega garantii andmist. Toote garantiitähtaja jooksul asendatud või parandatud osade garantii lõppeb koos toote kui terviku garantiitähtaja möödumisega.

1. Garantii üldtingimused:
1.1. Toode peab olema ostetud Tootjalt või Tootja ametlikult edasimüüjalt (edaspidi: Müüja) ja toote lõpptarbija (edaspidi: Ostja) peab olema garantiijuhtumi ilmnemise hetkeks tasunud toote eest esitatud arve.
1.2. Ostja peab veenduma, et toode on valitud eesmärgipäraselt ja on sobiv püstituseks plaanitud kohta (näiteks aastaringne kasutuskontorina vms).
1.3. Garantiiperiood algab toote üleandmisest Ostjale peale saatedokumentide allkirjastamist. Garantii kehtivuse eelduseks on püstitusjuhendi täpne järgimine. Tootele või selle osadele tehtud muudatused peavad olema kooskõlastatud eelnevalt Müüjaga.
1.4. Garantiijuhtumina käsitletakse võimalikke toote konstruktsioonivigu, komponentide defektsust ja/või puudumist, mille lugemine garantiijuhtumiks ei ole välistatud punktis 2.
1.5. Garantiiaja jooksul ilmnevast toote puudusest tuleb Müüjat teavitada koheselt, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul alates puuduse avastamisest. Kaebuse esitamise aluseks on foto(d), puuduse kirjeldus, toote artiklinumber ja tootjapoolne seerianumber (number on märgitud kontroll-lehel ja pakendil oleval sildil).
1.6. Garantiivastutus hõlmab üksnes garantii korras välja vahetamisele kuuluvat defektset detaili. Ostja ja Müüja lepivad kokku lähima võimaliku tarneaja ja asukoha. Garantiivastutus ei hõlma transpordi-, püstitus-, aja- ega sidekulusid, mis on tekkinud defekti väljaselgitamise ning püstitusega. Müüja ei vastuta Ostja ega kolmandate isikute ees toote puudusest tekkivate mistahes kõrval- või täiendavate kahjude eest.
1.7. Müüja jätab endale õiguse kahtluse korral juhtumit menetleda kauem kui 14 tööpäeva kaasates selleks omal valikul eksperte,selgitamaks välja:
 - kas toode on paigaldatud etteantud püstitusjuhendi järgi;
 - kas esinevad garantiikohustust välistavad asjaolud, mis on kirjeldatud punktis 2.
1.8. Müüjal on õigus nõuda Ostjalt tagasi põhjendamata reklamatsiooni käsitlemise eest tehtud kulutusi.

2. Garantii ei laiene:
2.1. Toote vale ladustamise tõttu tekkinud kahjustustele peale Ostjale toote üleandmist (ladustamine ilmastikumõjudele avatuna, kontaktis maapinnaga, köetud ruumides) või transpordil ja püstitusel tekkinud kahjustustele. Transpordil tekkinud kahjustused (juhul, kui toote üleandmine toimub ostja elu- või asukohas), mis on võimalik tuvastada enne kauba vastuvõtmist (enne autolt maha laadimist), tuleb fikseerida fotoga ja see edastada Müüjale.
2.2. Väiksematele toote detaili kahjustustele, mis on tekkinud läbi transpordi, aga ei mõjuta detaili staatilisi funktsioone. Näiteks pakis kelba konstruktsiooni murdunud nurk. See ei kahjusta staatilist tugevust ja on võimalik parandada lihtsalt kruvi või spetsiaalse puiduliimiga, hea visuaalne ilme taastamiseks.
2.3. Toote püstitusel tehtud vigadele:
 - paigaldusel ei ole järgitud püstitusjuhendit;
 - püstitustöödel ei ole arvestatud valitsevate ilmastikuoludega (tugev tuul, lumi, jää, vihm), mis võivad toodet kahjustada;
 - vundamendi ülemise serva või maja esimese seinadetaili ja maapinna vahel on vahe väiksem kui 45 mm;
 - alumise seinarea välimine serv ei ole paigaldatud vundamendi välisservast väljapoole (nõutav 5 mm);
 - alusraam ei ole loodis ja vinklis;
 - vundamendi ja konstruktsiooni vahel ei ole kasutatud niiskustõket;
 - toodet ei ole koheselt peale püstitust tervikuna viimistletud puidukaitsevahendiga, k.a uksed ja aknad, mis tuleb viimistleda kindlasti mõlemalt poolt (ennetamaks värvimuutusi, kõverdumist, paisumist).     -Puidukaitsevahendite valikul konsulteerida spetsialistiga/värvimüüjaga;
 - toote säilimiseks ei ole seda piisavalt kaitstud ilmastikuolude vastu, näiteks katusekatte -ja kinnitusliistude, ankrute, tormikaitseliistude või muu sellise abil ka juhul, kui nimetatud vahendid ei ole aiamajaga komplektis;
 - seintele on kinnitatud jäigalt fikseeritud esemeid, mis takistavad maja normaalset kuivamis-, kahanemis-, vajumis- või paisumisruumi (seda tuleb arvestada ka tormikaitseliistu mutri fikseerimisel);
 - katuselaudade paigaldusel ei ole arvestatud paisumisruumiga (nõutav 1-2mm);
 - katusepapile (kui see on aiamaja komplektis), mis on mõeldud kasutamiseks katusekattematerjali aluskattena.
2.4. Puidu kui loodusliku materjali iseärasustele:
 - paisumine, kahanemine (laiuses või paksuses alla 3%) ning toonierinevused ja detailide väändumine, kaardumine, mis ei takista paigaldamist;
 - toote detailidel esinevad terved/sissekasvanud oksad, mis ei kahjusta toote stabiilsust;
 - põranda- ja katuselaudade pindadel esinev hööveldamata pind, poomkantsus ja väljakukkunud oksad, juhul kui laudu on võimalik paigaldada nii, et nimetatud defektid on lõppviimistluses varjatud (näiteks pöörates laudu ümber);
 - toote detailidel esinevad kuni 20 mm läbimõõduga väljakukkunud oksad, sh juhul, kui need esinevad toote detailide servades, kuid on lõppviimistlusega konstruktsioonis varjatud;
 - toote detailidel (kuivamise tagajärjel) tekkinud väikesed lõhed või praod, mis ei ole läbivad ega ohusta toote konstruktsiooni stabiilsust;
 - toote detailidel esinevad vaigupesad.
2.5. Sõrmjätkatud puitdetailide esinemisele tootes.
2.6. Toote loomulikust kulumisest tekkinud kahjustustele (näiteks põrandalaudade või lävepaku kulumine).
2.7. Klaaspaketile/klaasile, mis on Ostja poolt mehhaaniliselt vigastatud, lõhutud või termiliselt purunenud (klaasi termiline purunemine võib tekkida, kui klaasi temperatuuri erinevus klaasi või klaaspaketi kesk- ja varjatud ääreala vahel ületab kriitilise piiri).
2.8. Põhjustele, mis on seotud normaalsete füüsikaliste nähtustega. Näiteks niiskuse kondenseerumine, mis tuleneb suuremast sise- ja välitemperatuuride erinevusest ja ülemäärasest niiskusest. Peamiselt esineb akendel või aiamaja nurkades (jättes laigud või tekib hallitus). Seda saab vaid vältida kütte- ja ventilatsioonisüsteemide abiga.
2.9. Toote kahjustustele ettenägematutel asjaoludel (näiteks vandalism, üleujutused, tuule kiirus üle 21 m/s).
2.10. Toote detailidele, mis on paigaldatud tootele mittesobivatesse tingimustesse (liigniiskus, temperatuuride erinevus jne). Näiteks puidust uksed (mis on komplektis tootega)- ei ole mõeldud niisketesse ruumidesse (näiteks vannitoad, saunad). Niisketes oludes neid kasutades võib tekkida ettenähtust suuremat kõverdumist või paisumist, mis rikub toote funktsionaalsust.
2.11. Kahjudele, mis on tekkinud toote hoolimatust kasutamisest. Näiteks välisuksed, mis võivad tuule või tormi tõttu paiskuda lahti suurema jõu ja kiirusega põrkudes vastu seina või üle oma avanemise trajektoori. Seeläbi on purunenud hinged või tekkinud puidus lõhed ja praod. Selle olukorra vältimiseks soovitame kasutada haake või stopperid (ei sisaldu maja komplektis). Samuti tuleb talvistes oludes eemaldada aiamaja katuselt liigne lumekoormus, eriti suurema lumesaju või lume sulamise korral, mis ohustab kõige
enam lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi. Katusele ise lund eemaldama minnes tuleb järgda turvaohutusnõuded.

Ostja kaotab õiguse tootegarantiile, kui:
 - Ostja ei ole kontrollinud toote ja selle detailide kogust, komplektsust ning kvaliteeti selle kättesaamisel mõistliku aja jooksul, peale toote vastuvõtmist ja kindlasti enne püstitusega alustamist.
 - Vigased detailid on juba paigaldatud või värvitud, kuid tootel esinev puudus oleks olnud kontrolli käigus avastatav. Esinenud puudus tuleb fikseerida vastavalt punktis 1.5 kirjeldatule.
 - Ostja on esitanud Müüjale toote või garantiijuhtumiga seonduvalt valed või ebapiisavad andmed või puuduvad ostu tõendavad dokumendid.